Wednesday, 20 August 2008

ด้านการทหาร

เสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวทหารดับเพลิง กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ๒๔๔๐
การฝึกประลองยุทธ์ของเหล่าทหารบก ที่สนามหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ ร.ศ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐)
กรมทหารปืนใหญ่ และกรมทหารม้าที่ ๕ เตรียม
ไปถวายตัวที่ สนามหนองบัว ร.ศ.๑๑๙

ด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ใน ภาวะอัตตรายจากภัยคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก พระองค์จึงต้องดำเนิน พระบรม ราโชบาทด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ ด้วยการปรับปรุงประเทศ เป็บแบบสมัยใหม่ หลังจากเสด็จกลับจากสิงคโปร์และปัตตาเวีย ในปีพุทธศักราช ๒๔๑๕ ทรงนำแบบอย่าง การทหารที่ชาวยุโรปวางรูปแบบไว้ในประเทศเหล่านั้น มาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมใช้กับ ประเทศไทย เช่น การจัดแบ่งหน่วยทหารในกองทัพ เป็น ทหารบ และทหารเรือ ปรับปรุง อาวุธ ยุทโธปกรณ์ในกองทัพ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้รวมการบังคับบัญชาทหารบก ทหารเรือ เป็นกรมยุทธนาธิการ ซึ่งต่อมาคือ กระทรวงกลาโหม นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติ ลักษณะเกณฑ์ทหารขึ้น ในพุทธศักราช ๒๔๔๘ มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการ ทหารบกเป็นครั้งแรก พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนนายเรือ การจัดซื้อและสร้างเรือรบ ตลอดจนทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาทหาร ณ ทวีปยุโรป