Wednesday, 20 August 2008

ด้านการต่างประเทศ

ทรงฉายรูปที่ฟาร์มประสมกุ้งที่เมืองออสเตนต์

เสด็จขึ้นจากเรือซักซันประพาสเมืองปอร์ตเสด ริมฝั่งของสุเอช
เมื่อ 21 เม.ย.2450

ทรงฉายภาพร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธ์รัฐสวิตฯ

ทรงฉายภาพร่วมกับประธานธิบดีฝรั่งเศส

ด้านการต่างประเทศ
ในรัชสมัยของพระองค์ เป็นช่วงเวลาที่ลัทธิจักรวรรดิ นิยมตะวันตก กำลังแผ่อิทธิพล ครอบงำประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย พระองค์จำเป็น ต้อง ใช้วิเทโสบาย ในการทำสันธิ สัญญา กับ ประเทศตะวันตก ด้วยการ ยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อแลกกับเอกราช ดังเช่น เหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เมื่อไทยเกิด กรณีพิพาท กับฝรั่งเศส นอกจากนี้ ทรงเล็งเห็น ความสำคัญ ของการ เจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศทั่วโลก มีการส่ง อัครราช ทูตไปประจำ ต่างประเทศ เป็น ครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๔๒๔ ยิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ยังได ้เสด็จ พระราชดำเนินประพาสประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ การเสด็จ พระราชดำเนิน ทวีปยุโรปถึง ๒ ครั้ง ในพุทธศักราช ๒๔๔๐ และพุทธศักราช ๒๔๕๐ ซึ่งนอกจาก จะได้รับ ประโยชน์ ในด้าน ความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังทรงนำ ความเจริญต่าง ๆ มาปรับปรุง บ้านเมือง ให้พัฒนาก้าวหน้า ทรงเลือก แบบอย่างที่ดี เหล่านั้น มาเป็นแนวทาง ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กิจการหลายอย่าง เช่น การศึกษา การปกครอง การคมนาคม การเศรษฐกิจ ทำให้ ประเทศไทย เริ่มเจริญทัดเทียม อารยประเทศ ในหลาย ๆ ด้าน